Simon tweaking the audience.

Image 13 of 28

Simon tweaking the audience.
Simon tweaking the audience. - You guys sing this ... Photo courtesy of Tobias Fitzroy.