Simon recounts 6 minutes of snow in Edinburgh.

Image 22 of 53

Simon recounts 6 minutes of snow in Edinburgh.
Simon recounts 6 minutes of snow in Edinburgh. - 01.01.10 - Concert Stage, Woodford, 2009/10. Photo courtesy of Tobias Fitzroy.