Simon teaching the song.

Image 7 of 13

Simon teaching the song.
Simon teaching the song. - Photo courtesy of Tobias Fitzroy - Photographer extraordinaire!